UchwaƂa nr 67/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2018 rok. (2019-05-29)